Algemene voorwaarden

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

i. ‘Algemene Voorwaarden’: de onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de relatie tussen jou en ons bij de aankoop van Producten.
ii. ‘Overeenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij wij ons ertoe verbinden om de Producten aan jou te verstrekken aan mits voldaan is aan de Algemene Voorwaarden.
iii. ‘Partij/Partijen’: jij en/of wij
iv. ‘Product’: alle goederen die te koop aangeboden worden op www.tuur.shop.
v. ‘Je/jouw/jij/jou’: de klant die een consument is in de zin van artikel I.1,2° WER, zijnde een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
vi. ‘Wij/we/ons/onze/Tuur’: Revor Group nv zoals vermeld in artikel twee van deze Algemene Voorwaarden

2 ONZE IDENTIFICATIE
Wie zijn wij:
De website tuur.shop is een initiatief van Revor Group nv. Contacteer ons gerust indien je verdere vragen of opmerkingen zou hebben; wij beloven jou een spoedig antwoord!

Noordlaan 2
8520 Kuurne
België
BTW BE 0417.941.227
Telefonisch vanuit België: 0800 79 240 (gratis nummer)
Telefonisch vanuit Nederland: 0800 48 48 484 (gratis nummer)
hello@tuur.shop

3 TOEPASSING
3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van onze Producten. Bij het plaatsen van een bestelling dien je deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden en in te stemmen met de toepassing daarvan. Onderhavige Algemene Voorwaarden gelden met uitsluiting van andere voorwaarden. Behoudens indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door ons zijn aanvaard, worden je eventuele algemene of bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten. Niettegenstaande het voorgaande, doen deze Algemene Voorwaarden geen afbreuk aan de wettelijke rechten die je op dwingende wijze worden verleend krachtens de Belgische wetgeving inzake consumentenbescherming.

3.2 Wij houden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De versie van deze Algemene Voorwaarden die van toepassing was op het ogenblik van de bestelling blijft evenwel, voor wat betreft de koop, van toepassing tussen jou en ons.

4 ONZE PRODUCTEN EN AANVAARDING
4.1 Tuur/Revor Group doet alle redelijke inspanningen om de informatie over de eigenschappen van de Producten en illustraties van de Producten zo accuraat mogelijk te maken. De mogelijkheid bestaat echter dat er een klein verschil zit op de kleur die het Product echt heeft en de kleur die je beeldscherm toont.

4.2 Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een Product kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de website. Echter, wij sluiten onze aansprakelijkheid niet uit voor fouten die het gevolg zijn van onze nalatigheid en doen het mogelijke om je het Product te verschaffen dat je wenst.

4.3 Wij zijn niet gebonden door een aanbod indien dit aanbod op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen, voor zover toegelaten, ook na de totstandkoming van de Overeenkomst worden gecorrigeerd. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (druk)fouten in onze prijzen of Algemene Voorwaarden.

4.4 We kunnen je niet garanderen dat alle Producten altijd beschikbaar zijn. Ons aanbod is enkel geldig zolang de voorraad strekt. Indien je een Product bestelt via de webshop dat uit voorraad is, dan informeren wij je zo snel mogelijk per e-mail of telefoon en heb je het recht om je bestelling te annuleren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van een Product in onze webshop en/of voor enige schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een bepaald Product. Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.

4.5 Jouw aanvaarding van ons aanbod gebeurt door het plaatsen van de bestelling op onze webshop. Deze aankoop is bindend. Wij zullen uiterlijk binnen 1 kalenderdag een bevestiging van het order versturen naar het door jou opgegeven e-mail adres.

4.6 Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming door jou met betrekking tot de bestelling waarbij je betrokken bent.

5 ONZE PRIJZEN
5.1 De prijzen van onze Producten staan vermeld op de website en worden vastgepind op het ogenblik van de bestelling. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de Producten zoals die woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet zijn inbegrepen in de prijs. Alle daar vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW en eventuele andere door jou te dragen taksen of belastingen. Eventuele andere aangerekende kosten worden apart vermeld.

5.2 Tuur/Revor Group heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de website aangegeven stonden op het moment van je bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven zal deze wel aan jou worden aangerekend.

6 BETALING
6.1 Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, vanaf het moment dat je de bestelling plaatst. Voor de betaling van onze Producten aanvaarden wij verschillende betalingswijzen. De betalingen worden afgehandeld door PAY. in opdracht van Tuur/Revor Group.

6.2 Tuur/Revor Group kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of beperken. Revor Group neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van jouw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.

6.3 Voor de afhandeling van de betalingen maken wij gebruik van het externe betalingsplatform van PAY. De nodige beveiligingsmaatregelen worden via SSL voorzien. Op deze betalingen zijn de algemene voorwaarden van PAY. van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van de online betalingen.

6.4 Tuur/Revor Group stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door jou verschuldigde bedragen. Tuur/Revor Group behoudt steeds de eigendom van alle bestelde Producten tot de volledige betaling van alle uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

6.5 Tot het moment van gehele betaling blijven de geleverde Producten onze exclusieve eigendom. Het risico op verlies of beschadiging gaat evenwel op jou over van zodra je (of een door jou aangewezen derde) de Producten fysiek in ontvangst heeft genomen. Wij maken je er evenwel op attent dat hoewel je het Product na volledige betaling in eigendom houdt, je niet onze intellectuele eigendomsrechten (waarvan sprake is in artikel 12 (Intellectuele eigendomsrechten)) in eigendom houdt. Dergelijke intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde bij ons of bij onze licentiegevers berusten.

6.6 Je verbindt jezelf ertoe zo nodig derden op ons bovenstaande eigendomsvoorbehoud te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. In dit verband verbind je je ertoe om ons onmiddellijk schriftelijk te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de geleverde Producten zou zijn gelegd.

7 LEVERING
7.1 Wij verwerken iedere bestelling spoedig. Wij doen alle redelijke inspanningen om jouw bestelling de volgende werkdag te leveren, tenzij anders vermeld of tenzij anders aangegeven door jou.

7.2 Het is jouw verantwoordelijkheid om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in jouw aanwezigheid of in aanwezigheid van een door jou aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Producten één keer aan jou zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming langs jouw kant of door de door jou aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor jouw rekening.

7.4 Tuur/Revor Group doet voor de levering beroep op betrouwbare externe partijen, met name UPS en PostNL. Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

7.5 Wanneer Tuur/Revor Group er niet in slaagt om de Producten op het met jou overeengekomen tijdstip of binnen de tien (10) werkdagen te laten leveren, kan je verzoeken de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer Tuur/Revor Group niet levert binnen de aanvullende termijn heb je het recht de Overeenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zal Tuur/Revor Group spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de Overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.

8 HERROEPINGSRECHT
8.1 Wettelijk heb je het recht om binnen veertien (14) dagen af te zien van je aankoop. Jij, als klant van Tuur/Revor Group daarentegen, beschikt over een herroepingsrecht van honderdtwintig (120) dagen op matrassen en toppers en dertig (30) dagen op alle andere soorten producten (kussens, matrasbeschermers, dekbedden, pont d'amours, ...). Op basis van het herroepingsrecht kan je binnen honderdtwintig (120) dagen of dertig (30) dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product, alsnog afzien van de aankoop. Je bent niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van een motief. Tuur/Revor Group hoort uiteraard wel graag je feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

8.2 Indien je jouw herroepingsrecht inroept in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en de wettelijke bepalingen, zal Tuur/Revor Group het werkelijk betaalde bedrag terugbetalen binnen veertien (14) kalenderdagen. Tuur/Revor Group zal instaan voor de retourkosten en zal je terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je deze oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

8.3 Als je wenst beroep te doen op het herroepingsrecht, moet je dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan Tuur/Revor Group meedelen. Deze mededeling moet binnen de honderdtwintig (120) of dertig (30) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag van (fysieke) ontvangst van de Producten en kan opgestuurd worden naar hello@tuur.shop.

8.4 In die mededeling moet je verplicht volgende informatie vermelden:

• Datum van order, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
• Het ordernummer/referentienummer, dit kan je terugvinden op de bevestiging/factuur van de bestelling;
• Een opsomming van de producten die je wenst terug te sturen uit je bestelling;
• Je naam en adres;
• Je handtekening.

Vervolgens zal je met Tuur/Revor Group overeenkomen wanneer het Product opgehaald kan worden door de externe partij aangeduid door Tuur/Revor Group.

8.5 Jij bent verantwoordelijk voor waardeverminderingen van de Producten die voortvloeit uit de behandeling van de Producten die verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen. Tuur/Revor Group is gerechtigd om de kosten van de waardevermindering in verhouding tot de terugbetaling in rekening te brengen. Dit echter pas nadat Tuur/Revor Group de initiële aankoopprijs aan de Consument heeft terugbetaald.

9 GARANTIE
9.1 Jij, handelend in de bevoegdheid van consument zoals gedefinieerd wordt in art. I.1, 1° WER, beschikt over een wettelijke garantie van twee jaar (2jaar). Je kan van dit recht gebruik maken indien het gekochte Product niet overeenkomt met het gevraagde goed. Je kan de wettelijke garantie echter niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan je kennis had op het ogenblik van de verkoop.

9.2 De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen de twee jaar (2jaar) vanaf de levering van het goed. De wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering van het goed aan de consument.
(a) Indien het goed defect gaat binnen de eerste zes maanden na de levering, wordt er verondersteld dat het gebrek bestaat sinds de levering. De verkoper moet het tegendeel bewijzen indien hij niet akkoord gaat.
(b) Indien het defect van het goed meer dan zes maanden na de levering wordt vastgesteld, dan moet je als klant bewijzen dat het goed niet-conform was op het moment van de levering.

9.3 Indien je van je garantie wenst gebruik te maken, moet je ons zo snel mogelijk na het ontdekken van het gebrek, binnen de twee jaar (2jaar), op de hoogte brengen. Dit kan via hello@tuur.shop. Wij verzoeken je om ons terzake alle nodige informatie te bezorgen (desgevallend kan hierbij gebruik worden gemaakt van foto’s).

9.4 Deze garantie omvat de herstelling of de vervanging van het gebrekkige product.

9.5 Je bent verantwoordelijk voor waardeverminderingen van de Producten die voortvloeit uit de behandeling van de Producten die verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen. Tuur/Revor Group is gerechtigd om de kosten van de waardevermindering in verhouding tot de terugbetaling in rekening te brengen.

9.6 De waarborg die je door Tuur/Revor Group wordt aangeboden, geldt enkel en alleen bij fabricagefouten. Alle vervormingen of beschadigingen die het gevolg zijn van foutief gebruik, opzettelijke beschadiging, blootstelling aan abnormale vochtigheid of warmte, schimmels, andere vervuilingen van menselijke of dierlijke oorsprong, slijtage, verkleuring of gebruik op een niet aangepaste of slecht geplaatste bodem vallen niet onder deze garantie.

9.7 De garantie geldt enkel voor producten voorzien van het Tuur-label. Bij het verwijderen van dit label vervalt elke vorm van garantie.

9.8 Het feit dat het product wordt hersteld of vervangen, wijzigt de duur van de garantieperiode niet. De garantieperiode heeft als begindatum altijd de oorspronkelijke factuurdatum.

9.9 Onze garantieperiode voor matrassen en toppers is 10 jaar en is degressief, zie de tabel hieronder. Dit is enkel van toepassing op de matrassen en toppers. De garantieperiode gaat in bij bestelling, terug te vinden op het aankoopbewijs van je product. Na herstelling of vervanging van het product wordt de garantieperiode niet automatisch verlengd.
De percentages hieronder staan voor het procent korting je ontvangt op het omruilen van je product.

Eerste jaar t.e.m. derde jaar na aankoop 100% van de verkoopprijs
Vierde jaar t.e.m. vijfde jaar na aankoop 60% van de verkoopprijs
Zesde jaar t.e.m. achtste jaar na aankoop 40% van de verkoopprijs
Negende jaar t.e.m. tiende jaar na aankoop 20% van de verkoopprijs

Vb. Na 4 jaar heeft de matras of topper een mankement die niet door foutief gebruik van het product komt. Als het probleem niet hersteld kan worden dan krijgt u een volledig nieuw product met in dit geval 60% korting op de totaalprijs.
Na 6 jaar is dit 40% korting.
Na 9 jaar is dit 20% korting.
Tijdens de eerste 3 jaar is de omruiling gratis.

10 AANSPRAKELIJKHEID
10.1 In de mate dat dit toegelaten is, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade. Tenzij uitgesloten door dwingend recht, zijn wij alleen aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van onze verplichtingen, indien en voor zover deze schade wordt veroorzaakt door onze opzettelijke en ernstige fout; Wij zijn niet aansprakelijk voor andere fouten.

10.2 Niets in deze Algemene Voorwaarden beoogt je wettelijke rechten uit te sluiten of te beperken. Bovendien is niets in deze Algemene Voorwaarden bedoeld om onze aansprakelijkheid voor het overlijden of een persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid (inclusief die van onze werknemers) te beperken of uit te sluiten; of voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

10.3 Indien wij toch aansprakelijk zouden worden gesteld, zal de hoogte van het bedrag van de vergoeding beperkt zijn tot het totale bedrag dat je hebt betaald voor de aangekochte Producten.

11 BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
11.1 De door jou opgegeven informatie is noodzakelijk voor de verwerking, afhandeling en voltooiing van je bestellingen, en het opstellen van de rekeningen. Als deze gegevens ontbreken kan je bestelling niet worden uitgevoerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. Je persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met onze privacy policy.

12 INTELLECTUELE EIGENDOM
12.1 Wij garanderen te beschikken over de nodige rechten voor het aanbieden van onze Producten. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten op deze Producten blijven bij ons en/of de eigenlijke rechthoudende partij. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten.

12.2 De inhoud van de website is eigendom van Tuur/Revor Group. Hieronder wordt verstaan: teksten, grafieken, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software. De inhoud is auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Het is verboden om deze inhoud zonder schriftelijke toestemming van ons over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of op enige ander wijze te gebruiken.

13 KLANTENDIENST
13.1 Wij streven ernaar om onze klanten tevreden te houden. Onze klantendienst staat dan ook voor jou ter beschikking telefonisch vanuit België: 0800 79 240 (gratis nummer), telefonisch vanuit Nederland: 0800 48 48 484 (gratis nummer), via e-mail op hello@tuur.shop, via onze live chat op onze website of per post op het volgende adres: Noordlaan 2, 8520 Kuurne, België. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over Producten, het bestelproces of het gebruik van de webshop kunnen hieraan worden gericht.

14 OVERMACHT
14.1 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden buiten onze wil zoals, maar niet beperkt tot brand, stakingen en lock-outs, storm, overstroming, informatica-, internet- of telecommunicatiestoornissen, de niet of niet- tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, uitputting van de voorraad, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten, fouten of vertragingen te wijten aan derden.

14.2 In geval van overmacht worden deze verplichtingen opgeschort en zullen wij alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken. In geval de overmacht langer dan 3 maanden duurt, is elke Partij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden door het geven van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij, zonder dat de Partijen elkaar hier enige vergoeding voor verschuldigd zijn (behalve de terugbetaling van het Product dat door jou werd betaald en niet werd geleverd).

15 ALGEMEEN
15.1 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden (of deel daarvan) nietig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaart, dan zal deze nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. In geval van nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid zullen de Partijen, in de mate van het mogelijke, onderhandelen om de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling (of deel daarvan) te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze Algemene Voorwaarden.

15.2 Het feit dat wij nalaten om de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van onze rechten en verhindert ons niet om later de strikte naleving van deze bepalingen te eisen.

15.3 Deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip eventuele referenties die in de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen, vormen de volledige weergave van de rechten en plichten van Partijen en treden in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk, inclusief eventuele voorwaarden van de Partijen.

15.4 De Algemene Voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten tussen jou en ons, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen jou en ons die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven onverkort van toepassing.

16 TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTBANK
16.1 Voor zover wettelijk toegelaten, worden alle overeenkomsten waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

16.2 Je kan een geschil over deze Algemene Voorwaarden ook voor een onafhankelijk orgaan brengen. Meer informatie vind je op: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

16.3 Elke betwisting betreffende de interpretatie of toepassing van deze Algemene Voorwaarden valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Kortrijk, België, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrift.